خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کورانار (کلمه اِلفی به معنی سال)

کورانار (کلمه اِلفی به معنی سال)

از نظر لغوی به معنی چرخه خورشید است. نامی که الف ها به یک سال می دادند.

درباره اله سار