خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کورانار (کلمه اِلفی به معنی سال)

کورانار (کلمه اِلفی به معنی سال)

از نظر لغوی به معنی چرخه خورشید است. نامی که الف ها به یک سال می دادند.