خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کورا گودبادی (مادر فاستولف بولجر)

کورا گودبادی (مادر فاستولف بولجر)

کورا در حدود قرن دوازدهم از گاهشماری شایر به دنیا آمد. او به همراه توگو(که متعلق به چند نسل بعد از کورا می باشد) تنها دو نفر شناخته شده از طایفه گود بادی هستند. کورا با رودولف پسر گوندولفو بولجر از خاندان بولجر ازدواج کرد. آن ها تنها یک پسر به نام فاستولف داشتند اما از طریق فاستولف و همسرش پنسی بگینز، نسل آن ها بسیار گسترده شد.

درباره اله سار