خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - درِ بسته (دری که به خیابان خاموش منتهی می شد)

درِ بسته (دری که به خیابان خاموش منتهی می شد)

فن هولن، دری در ششمین حلقه میناس تریت که به خیابان خاموش و آرامگاه پادشاهان گوندور منتهی می شد.

درباره اله سار