خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - ارگ گوندور (هفتمین حلقه میناس تیریت)

ارگ گوندور (هفتمین حلقه میناس تیریت)

عبارتی که گاهی به اشتباه برای میناس تیریت در گوندور استفاده می شد، اما در حقیقیت خاصا به هفتمین و بالاترین حلقه مستحکم شهر اشاره دارد.

درباره اله سار