خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریون (سومین پسر ایسیلدور)

کیریون (سومین پسر ایسیلدور)

سومین پسر ایسیلدور که به همراه پدر . برادرانش الندور و آراتان در فاجعه دشت های گلادن کشته شد.

درباره اله سار