خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریاندیل (سومین پادشاه از چهار پادشاه دریانورد گوندور)

کیریاندیل (سومین پادشاه از چهار پادشاه دریانورد گوندور)

ائارنیل اول دومین پادشاه دریانورد گوندور بود و به واسطه تصرف بندرگاه جنوبی اومبار به شهرت رسید. زمانی که او در دریا مفقود شد، پسرش کیریاندیل جانشین او شد و سیاست های دریایی پدرش را ادامه داد. کیریاندیل به مدت هفتاد و نه سال بر گوندور سلطنت کرد و در جریان دفاع از اومبار برابر هارادریم کشته شد. پسرش کریاهر جانشین او شد و برای انتقام پدرعازم شد و سرزمین های جنوبی را فتح کرد و از این رو با نام هیارمنداکیل اول سلطنت کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...