خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریاهر (مغلوب کننده سرزمین های جنوبی)

کیریاهر (مغلوب کننده سرزمین های جنوبی)

کیریاهر پسر پادشاه کیریاندیل آخرین نفر از چهار پادشاه دریانورد گوندور بود. بندر اومبار توسط پدربزرگ او ائارنیل تصرف شده بود اما گوندور برای دفاع از این بندر به سختی افتاده بود. پدر کیریاهر هنگام دفاع از بندراومبار  در هجوم هارادریم شکست خورد.  کیریاهر فرد صبوری بود او ناوگان و سپاهش را در شمال آماده کرد و تا زمان اطمینان از پیروزی صبر کرد. سرانجام سی و پنج سال پس از شکست پدرش، حمله مهار ناشدنی را به جنوب آغاز کرد و کل هاراد را به تصرف درآورد. از این زمان کیریاهر نام هیارمنداکیل به معنای “پیروز جنوب” را برگزید.

کیریاهر به مدت صد و سی و چهار سال در گوندور حکومت کرد و این سرزمین را به اوج افتخار رساند. پسر او آتاناتار دوم آلاکرین جانشین وی شد.