خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کله‌بریندور (پنجمین پادشاه آرتداین)

کله‌بریندور (پنجمین پادشاه آرتداین)

کله‌بریندور پسر کله‌فارن در دوران آرامش نسبی حاکم آرتداین بود. او آخرین شاهی بود که از سلطنتی آرام لذت برد و آخرین شاهی بود که نام آنگمار را نشنید. اندکی پس از مرگ او موجودات پلید دوباره شروع به جولان کردند و ارباب نزگول تحت عنوان «پادشاه جادو پیشه» به شمال آمد تا قلمرویی را بنا کند که در نهایت پادشاهی کله‌بریندور را نابود کرد.

کله‌بریندور ۸۱ سال بر آرتداین حکم راند و پسرش مالوگیل جانشین او شد.

درباره 3DMahdi