خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - سرو (درختان بزرگی در سرزمین‌های جنوبی)

سرو (درختان بزرگی در سرزمین‌های جنوبی)

درختان بزرگ صمغی با شاخه های گسترده. در دوران سوم مثل امروز درختان شناخته شده‌ای در سرزمین‌های گرم بودند، اما به نظر می‌رسد در شایر نیز ناشناخته نبودند.

درباره 3DMahdi