خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کارخوست (یکی از برج‌های محافظ دروازه سیاه)

کارخوست (یکی از برج‌های محافظ دروازه سیاه)

یکی از دو برج بلندی که در دو سوی مورانون (دروازه سیاه موردور) قرار داشتند و با نام «برج‌های دندانی» یا «دندان‌های موردور» شناخته می‌شدند. کارخوست و برج همراهش نارخوست در اصل ساخته گوندوری ها بودند، اما در اواخر دوران سوم مدت‌ها بود که گوندوری ها آن‌ها را ترک کرده بودند. زمانی که سائرون به سرزمین سیاهش بازگشت، کارخوست و نارخوست را بازسازی و تجهیز کرد تا از مرزهایش در برابر همان مردمی که آن‌ها را ساخته بودند محافظت کند.

کارخوست در سمت شرقی مورانون قرار داشت. نام آن به معنی« دژ دندانی» از دو جزء سینداری تشکیل شده است : «کارخ» به معنی دندان و «اوست» به معنی دژ

درباره 3DMahdi