خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کاراس گالادون (شهر درختی گالادریم)

کاراس گالادون (شهر درختی گالادریم)

شهر درختی گالادریم، جایگاه کله بورن وگالادریل در قلمرو لورین.

درباره 3DMahdi