خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کالماکیل (پدر رومنداکیل دوم)

کالماکیل (پدر رومنداکیل دوم)

برادرکوچکتر نارماکیل اول که پس از برادر بی فرزندش شاه گوندور شد. دوران سلطنت او کوتاه و نه چندان قابل توجه بود وتنها ۱۰ سال به طول انجامید. در واقع قدرت سلطنت در دست پسر سخت کوش او مینالکار، نائب السلطنه گوندور، بود که پس از مرگ پدرش با نام مشهور رومنداکیل دوم به تاج وتخت رسید.

درباره 3DMahdi