خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کالیماکیل (نوه تلومختار اومبارداکیل)

کالیماکیل (نوه تلومختار اومبارداکیل)

نجیب زاده ای از خاندان سلطنتی گوندور. کالیماکیل پسر آرکیریاس (برادر جوانتر پادشاه نارماکیل دوم) و نوه تلومختار فاتح اومبار بود. سال‌ها پس از مرگش زمانی که اوندوهر نوه نارماکیل و هر دو وارثش در نبرد کشته شدند، خط وراثت کالیماکیل در تاریخ اهمیت پیدا کرد زیرا نوه او ائارنیل که از فرماندهان بزرگ بود به عنوان شاه جدید انتخاب شد.

درباره 3DMahdi