خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کالیمختار (سیزدهمین پادشاه گوندور)

کالیمختار (سیزدهمین پادشاه گوندور)

سیزدهمین پادشاه گوندور و فرزند نارماکیل دوم. عمده شهرتش به واسطه شکست در مقابل ارابه سواران در دشت داگورلد است. فرزندش اوندوهر جانشین او شد.

درباره 3DMahdi