خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کالیمختار فرزند کالماکیل (برادر کوچک پادشاه رومنداکیل دوم)

کالیمختار فرزند کالماکیل (برادر کوچک پادشاه رومنداکیل دوم)

شاهزاده ای از خاندان سلطنتی گوندور، پسر کوچک‌تر پادشاه کالماکیل و برادر پادشاه مشهور رومنداکیل دوم. تاثیر مستقیم او در تاریخ ناچیز است و به نام او در تاریخ وقایع دوران خودش اشاره نشده است. اما او میراث جاودانی داشت : نوه‌اش کاستامیر که از نسبش به عنوان زمینه ای برای قیام علیه تاج و تخت گوندور در دوران خونینی که به مناقشه خانوادگی مشهور است استفاده کرد.

درباره 3DMahdi