خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بورومیر (وارث جنگاور دنه تور دوم)

بورومیر (وارث جنگاور دنه تور دوم)

پسر ارشد دنه تور دوم، کارگزار گوندور، و برادر فارامیر که به عنوان یکی از یاران حلقه از ریوندل سفر خود را شروع کردند. او توسط اورک ها در بیشه های نزدیک «آمون هن» کشته شد.

نکته:

در فصل سوم جلد پنجم مجموعه تاریخ سرزمین میانه، معنای اسم برومیر اهل لادروس، «جواهر وفادار» معرفی شده. در ضمیمه ج بازگشت شاه گفته شده است که اسم بورومیر اهل گوندور از اسم این قهرمان دوران اول گرفته شده است.

درباره 3DMahdi