خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - نبرد شاخ آواز (نبرد بین روهان و ایزن گارد درگودی هلمز)

نبرد شاخ آواز (نبرد بین روهان و ایزن گارد درگودی هلمز)

سارومان نیرومند به افراد روهان در گودی هلمز یورش برد. روهیریم به خاطر نفوذ هورن‌های جنگل فنگورن در بیشتر بخش‌ها پبروز شدند.

درباره اله سار