خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - نبرد شعله های نا غافل (داگور براگولاخ)

نبرد شعله های نا غافل (داگور براگولاخ)

نامی برای داگور براگولاخ که ترجمه تحت اللفظی آن شعله های ناغافل می‌باشد.

درباره اله سار