آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - نبرد گرینفیلدز (غلبه باندوبارس از نژاد توک ها بر اورک های مهاجم)

نبرد گرینفیلدز (غلبه باندوبارس از نژاد توک ها بر اورک های مهاجم)

این نبرد در سال ۲۷۴۷ دوران سوم در فاردینگ شمالی و منطقه شایر به وقوع پیوست و تنها نبردی بود که قبل از جنگ حلقه در مرزهای شایر درگرفته بود. یک دسته از اورک های مهاجم از ناحیه مونت گرام به دستور رئیس خود گلف ایمبول به داخل شایر نفوذ کردند. آنها مغلوب شدند و گلف ایمبول توسط باندوبارس که از توکها بود به قتل رسید. این نبرد به نام«بالروئار» نیز مشهور است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...