خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - نبرد داگورلاد (شاخص‌ترین نبرد دوران دوم)

نبرد داگورلاد (شاخص‌ترین نبرد دوران دوم)

نبرد سرنوشت ساز جنگ «اتحاد آخر» که در آن آخرین جبهۀمتحد بزرگ بین انسان‌ها و الف‌ها به رهبری گیل گالاد و الندیل با افراد سائورن به مقابله پرداختند. این نبرد در یک دشت پهناور و خاک آلود در مقابل دروازه موردور به وقوع پیوست و افراد بسیاری که در این نبرد شرکت کرده بودند در خندق‌های واقع درمرزهای غربی میدان نبرد نابود شدند. تلفات طرفین متخاصم بسیار زیاد بود ولی سائورن مغلوب شد و به باراد –دور عقب نشینی کرد. پس ازپیروزی در نبرد، سالهای طولانی و تلخ محاصره که هفت سال به طول انجامید فرا رسید و سرانجام سائرون مغلوب شد و دوران دوم به پایان رسید.

این نبرد یکی از بزرگ‌ترین نبردهایی بود که دوران دوم تا آن زمان به خود دیده بود. اگر محلی که نبرد در آنجا رخ داده باشد فقط یک نام داشته باشد اکنون فراموش شده است. بعدا این منطقه برای سادگی داگورالد یا «میدان نبرد» نامیده شد.

درباره اله سار