خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - نبرد بای واتر (آخرین نبرد از جنگ حلقه‌ها)

نبرد بای واتر (آخرین نبرد از جنگ حلقه‌ها)

نزاعی که بین هابیت‌های شایر و متجاوزین گستاخ شارکی در گرفت. هابیت‌ها تحت فرماندهی پرگرین توک، مریادوک برندی باک و تولمن کاتن موفق شدند که افراد شارکی را بین خاکریزهای مرتفع جاده بایواتر به دام اندازند و آنهارا مغلوب سازند.

درباره اله سار