خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بارلیمان باتربور (صاحب مهمانخانه اسبچه راهوار)

بارلیمان باتربور (صاحب مهمانخانه اسبچه راهوار)

او یکی از مردان سرزمین بری و صاحب مهمانخانه اسبچه راهوار بود، جاییکه فردو بگینز برای اولین بار آراگورن را ملاقات کرد.

درباره اله سار