خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - باراز (نام کوتاه شدۀ بارازینبار)

باراز (نام کوتاه شدۀ بارازینبار)

یک نام دورفی برای یکی از کوه های سه گانه موریا که کاردهراس یا ردهورن نیز نامیده می‌شوند. بهنظرمی‌رسد که باراز کوتاه شدۀ نام بارازیبار باشد.

درباره اله سار