خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - باران (پسر ارشد بئور)

باران (پسر ارشد بئور)

پسر ارشد بئور کهنسال که پس از اعزام پدرش جهت خدمت در نارگوتروند سرپرستی خاندان بئور را به عهده گرفت.

درباره اله سار