خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - باراهیر (نجات دهنده فین رود فلاگوند)

باراهیر (نجات دهنده فین رود فلاگوند)

از اعقاب بئور کهنسال و پدر ارخامیون بود. اودر براگولاخ جنگید و جان فین رود فلاگوند را نجات داد اما بعدا به عنوان یاغی توسط افراد مورگوت اسیر شد و در ارتفاعات دورتونیون (جنگل کاج‌های سبز) به قتل رسید.

درباره اله سار