خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - باراهیر (هشتمین کارگزار گوندور)

باراهیر (هشتمین کارگزار گوندور)

پدر باراهیر، هادور نام داشت. او مردی مشهور با طول عمر زیاد بود که بر گوندور فرمانروایی کرد و همانند مباشرش بیش از صد و هفده سال عمر کرد. طبق بهترین منابعی که در اختیار داریم، باراهیر در دوازدهمین سال فرمانروایی پدرش بدنیا آمده است با این اوصاف می‌توان چنین استنباط کرد،پدرش وقتی که صد و پنج سال داشته است صاحب چنین فرزندی شده است. با چنین عمر طولانی که باراهیر داشته است، نباید از دوران فرمانروایی طولانی او شگفت زده شد. ولی باید گفت که دوران فرمانروایی پسرش دیور کوتاه بوده است. باراهیر طی سالهای رو به زوال دوران صلح و آرامش، شغل کارگزاری خود را حفظ کرد. سالهای بعد او و پسرش دیور بدون دردسر فرمانروایی کردند. نوه باراهیر دنه تور نام داشت که پسر دخترش ریان بود. او نجیب زاده ای جوان بود که وقتی باراهیر به سمت کارگزاری منصوب شد حدود بیست سال داشت. همین دنه تور بود که شصت سال پس از مرگ باراهیر زمانیکه در مرزهایش آتش جنگ افروخته شده بود فرمانروایی گوندور را بدست گرفت. باراهیر مدت هفده سال به عنوان کارگزار گوندور فرمانروایی کرد و بعد از او پسرش به نام دیور جانشین او گردید.

درباره اله سار