خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - خانواده بنکز (یک خانواده معمولی از هابیت‌ها)

خانواده بنکز (یک خانواده معمولی از هابیت‌ها)

نام فامیلی رایج در بین هابیت‌ها که نه تنها در شایر بلکه در بری هم یافت می‌شد.

درباره اله سار