خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - قاتل گلورانگا( داگنیر گلائورونگا)

قاتل گلورانگا( داگنیر گلائورونگا)

این لقب به تورین داده شد. پس از اینکه گلائرونگِ اژدها را کشت، روی سنگ قبرش به زبان الفی نوشتند (حک کردند): داگنیر گلائورونگا، بلای جان گلائورونگ.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...