خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - باندوبراس «بال روئر» توک (فاتح نبرد میدان‌های سبز )

باندوبراس «بال روئر» توک (فاتح نبرد میدان‌های سبز )

پسر فرمانده یکی از هابیت‌ها به نام ایزنگریم دوم یا ایزمبراس سوم از خاندان توک بود. او به خاطر دفع حمله گابلین از شایر، درنبرد میدان‌های سبز مشهور شده بود و شخصاً فرمانده گابلین ها به نام گولفیمبول را به قتل رسانده بود.

درباره اله سار