باناکیل

نام وسترونی هابیت‌ها که به صورت تحت اللفظی به معنای هافلینگ است.

درباره اله سار