خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بگ اند (مجموعۀ حفره های بزرگ زیر تپۀ هابیتون)

بگ اند (مجموعۀ حفره های بزرگ زیر تپۀ هابیتون)

مجموعۀ حفره های بزرگ زیر تپۀ هابیتون

 حفره هابیتی بزرگ و مجهزی بود که به عنوان خانه بیلبو بگینز و وارثش فرودو شناخته می‌شد. درب گرد و سبز رنگ آن به یک حفرۀ هابیتی بزرگ و مجهز باز می‌شد که به بیشترقسمت‌های تپۀ بالای هابیتون راه داشت. مطابق رسم و رسوماتی که حفره های هابیتی بر مبنای آن ساخته می‌شد، تمام اطاق‌های منطقه بگ اند همتراز بودند و در آنها بسیاری از این موارد وجود داشت :تختخواب، گرمابه، سرداب، آبدارخانه (بسیار زیاد)، صندوق خانه ({بیلبو} اتاق‌های دست نخورده ای داشت که آنها را به لباس‌هایش اختصاص داده بود) آشپزخانه، اتاق پذیرایی و غیره …

توضیحات :

۱-تاریخ دقیق بوجود آمدن بگ اند معلوم نیست اما دقیقاًمی‌دانیم که توسط بانگو پدر بیلبو بگینز گودبرداری شده است. بانگو پدر بیلبو،زمانیکه با بلادونا توک ازدواج کرده بود، یکی از مجلل‌ترین حفره های هابیتی را برای او ساخته بود (عمدتاً با پول همسرش)

محتمل‌ترین تاریخ بنای بگ اند را می‌توان سال ِدرگذشت بانگو یعنی دردوران سوم و از سال ۲۹۲۶ در نظر گرفت. اما به نقل از مفاد نوشته های موجود، به نظر می‌رسد چنین القا شده است که بانگو آن را نسبتاً زودتر از این تاریخ بنا کرده است.

۲-از هابیت فصل یک «مهمانی غیر منتظره»

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...