خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرتداین (آخرین قلمروی پادشاهی شمال)

آرتداین (آخرین قلمروی پادشاهی شمال)

آرتداین

آخرین قلمروی پادشاهی شمال

زمان: سال ۸۶۱ دوران سوم تا ۱۹۷۴ دوران سوم. (به مدت ۱۱۱۳ سال پابرجا بود).

مکان: اریادور غربی

خاستگاه: یکی از سه پادشاهی از پادشاهی از هم پاشیده ی آرنور

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

معنی: قلمروی اداین

آنجا، غربی ترین منطقه ی قلمروی از دست رفته ی آرنور بود؛ زمانی که آن سرزمین بین فرزندان ائارندور تقسیم شد، آرتداین به عنوان پادشاهی جداگانه ای شناخته شد و حکمرانی این سرزمین بر عهده ی بزرگترین پسر ائارندور، آملایت، و نوادگانش قرار گرفت.

درباره 3DMahdi