خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراهایل (دومین سر کرده ی دونه داین)

آراهایل (دومین سر کرده ی دونه داین)

آراهایل اولین وارث ایسیلدور بود که بعد از نابودی پادشاهی شمال به دنیا آمد. پدرش آرانارات، او را به الروند دارد تا در ریوندل پرورش یابد و این کار سنتی برای سرکردگان شمال شد.
چند دهه قبل از اینکه آراهایل به عنوان رهبر مردمانش شود، گندالف به دول گولدور رفته بود و ارباب آنجا را به شرق رانده بود. شاه جادوپیشه که در دو نسل قبلتر، قلمروی پدربزرگ آراهائل، آرودویی، را غارت کرده بود، در میناس مورگول در جنوب بود. بنابراین آراهایل دونه داین را در زمانی که به آرامش مراقبت شده معروف شد رهبری می کرد و به هیچ جنگی دچار نشد.
آراهائل ۷۱ سال بعنوان سر کرده ی دونه داین خدمت کرد. نسل او بواسطه ی فرزندش آرانویر ادامه یافت.

درباره 3DMahdi