خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آر-زیمراتون (وارث آر-آدوناخور)

آر-زیمراتون (وارث آر-آدوناخور)

پسر و جانشین آر-آدوناخور بود. وی بیست و یکمین فرمانروای و هجدهمین شاه نومه نور بود. پدرش اولین شاهی بود که نامش را از زبان آدونائیک انتخاب کرد و آر-زیمراتون نیز به همان روش ادامه داد. معادل الفی نام او تار-هوستامیر ثبت شده است.

آر-زیمراتون هفتاد و یک سال بر نومه نور حکومت کرد و پس از او پسرش آر-ساکالتور جانشینش شد.

درباره 3DMahdi