خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آر-ساکالتور (بیست و دومین فرمانروای نومه نور)

آر-ساکالتور (بیست و دومین فرمانروای نومه نور)

پسر و وارث آر-زیمراتون نومه نوری .وی سنت جدش آر-آدوناخور را دنبال کرد و نام سلطنتی خود را از زبان آدونائیک انتخاب کرد. معادل الفی این نام تار-فالاسیون است.

آر-ساکالتور شصت و نه سال بر نومه نور حکومت کرد و پس از او پسرش آر-گیمیلزور چوگان پادشاهی را به دست گرفت.

درباره 3DMahdi