خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنگرن (نامی به زبان الفی برای رودخانه ی آیزن)

آنگرن (نامی به زبان الفی برای رودخانه ی آیزن)

نام قدیمی تری که الف ها برای این رودخانه معین کرده بودند، رودی که بیشتر با نامی که روهیریم(رودخانه ی آیزن) به آن داده بودند، شناخته می شد. هر دو نام معنای یکسانی دارند: «رودخانه ی آهن».

درباره 3DMahdi