خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آندروت (پناهگاه الفهای خاکستری میتریم)

آندروت (پناهگاه الفهای خاکستری میتریم)

بعد از فاجعه‌ی نیرنایت-آرنویدیاد (نبرد اشک های) سرزمین شمالی دورلومین بوسیله استرلینگهای در خدمت مورگوت بتاراج رفت. الفهای خاکستری که در میتریم ساکن بودند ابتدا در تپه ها پناه گرفتند، سپس رهبرشان آنایل آنان را به غارهای آندروت هدایت کرد، که سالهای در خفا در آنجا زیستند. در میان آنان تور جوان تحت سرپرستی آنایل تا شانزده سالگی زندگی کرد. سرانجام آنایل مصمم به ترک آندروت و حرکت به جنوب بسوی لنگرگاه‌های دهانه سیریون شد. اما نقشه او با حمله مجدد استرلینگها که بشکست الفها انجامید ناکام ماند و تور هم به بردگی گرفته شد. بعد از سه سال او گریخت و به خانه قدیمی در غارهای آندروت که اکنون متروکه بودند، بازگشت. او چهار سال دیگر بتنهایی در آنجا زیست تا سرانجام غارها را به سمت سرزمینهای غرب دورلومین در جستجوی سرنوشتش ترک کرد.

درباره اله سار