آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنکالیمه (وارث تار-آلداریون نومه‌نوری)

آنکالیمه (وارث تار-آلداریون نومه‌نوری)

دختر و تنها فرزند آلداریون و ارندیس. وقتی چهار ساله بود پدرش که ماجراجویی بزرگ بود، نومه نور را از راه دریا به مقصد سرزمین میانه ترک کرد. پس از آن به مدت چهار سال ارندیس او را در خانه ی سفیدشان در امهریه بزرگ کرد. و سرانجام هنگامی که آلداریون از سفر بازگشت، آنکالیمه او را فراموش کرده بود. مدت کوتاهی پس از بازگشت آلداریون، پدرش تار-منلدور چوگان سلطنت نومه نور را به او واگذار کرد. آلداریون که پس از به سلطنت رسیدن تار-آلداریون نامیده میشد، قانون جانشینی نومه نور که تا آنزمان فقط به مردان اجازه حکومت میداد را بازبینی کرد تا دخترش امکان به تخت نشستن را بیابد. آنکالیمه وقتی تنها ۱۹ سال داشت رسماً به عنوان وارث تاج و تخت معین شد. اگرچه به دلیل تربیت منزویاش علاقه ای به ازدواج نداشت، اما از آنجاییکه ازدواج او برای بقای سلطنت ضروری بود، با هالاکار از هیاراستورنی، نواده ی «والدامیر نولیمون» ازدواج کرد و صاحب پسری به نام آناریون شد. ازدواج آنان موفق نبود و خیلی زود از هم جدا شدند. او سرانجام مدتها پس نامگذاریاش به عنوان وارث سلطنت و در سن ۲۰۲ سالگی به عنوان اولین ملکه ی حکمران نومه نور بر تخت نشست. با این وجود سلطنت او طولانی ترین در میان نومه نوری ها پس از الروس تار-مینیاتور بود که دویست و پنچ سال به درازا کشید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...