خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمارانت برندی باک (خواهر روری پیر)

آمارانت برندی باک (خواهر روری پیر)

فرزند دوم و بزرگترین دختر گوربادوک برودبلت برندی باک. او خواهر کوچکتر پسر گوربادوک یعنی روریماک بود. روریماک در زمان جشن تولد بیلبو فرمانروای باکلند بود. اگر چه در آن زمان آمارانت در قید حیات نبود و سه سال قبل از آن رویداد، در سن ۹۴ سالگی فوت کرده بود.