خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آماندیل (پدر الندیل)

آماندیل (پدر الندیل)

ارباب آندونیه و پدر الندیل. سالهای زیادی دوست و مشاور پادشاه «آر-فارازون» بود. پس از آنکه توسط سائرون رانده شد به غرب رفت تا برای گناهان نومنوری ها از والار طلب مغفرت کند. سرانجام او نامعلوم است.

درباره 3DMahdi