خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلمیل (کوچکترین دختر تار ملندور)

آلمیل (کوچکترین دختر تار ملندور)

کوچکترین فرزند از سه فرزند ملندور و آلماریان، یازده سال قبل از آن که پدرش پادشاه نومه نور شود متولد شد. برادر بزرگترش آناردیل نام داشت. کسی که می‌خواست با عنوان تار آلداریون، راه پدرش را دنبال کند. آلمیل در دورانی که نومه نوری ها در سرتاسر دریا در پی کشف دوباره‌ی سرزمین میانه بودند زندگی کرد. ولی حتی اگر او در ماجراجویی های آن دوران نقشی هم داشته است، هیچ مدرکی از آن بر جای نمانده.

درباره 3DMahdi