خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلدامیر (جانشین الداکار از گاندور)

آلدامیر (جانشین الداکار از گاندور)

در زمان جنگ داخلی گاندور، الداکار توسط کاستامیر عزل و بزرگترین پسرش اورنندیل کشته شد. بعد ها الداکار، حکومتی که حقش بود را باز پس گرفت ولی چون اورنندیل کشته شده بود، آلدامیر پسر کوچکترش جانشین او شد. حکومت آلدامیر با جنگ با سرزمین های جنوبی، همچون بندرگاه اومبار که توسط حامیان کاستامیر گرفته شد آغاز گشت. آلدامیر در آن جنگ کشته شد و پسرش وینیاریون جانشین او شد. کسی که باشکست دادن هارادریم، انتقام خون پدرش را گرفت.

درباره 3DMahdi