خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلاتاریل (یکی از نام های گالادریل)

آلاتاریل (یکی از نام های گالادریل)

کوچکترین فرزند فینارفین و ائارون که توسط پدرش آرتانیس و بعدها توسط مادرش نرون نامیده شد. او در دوران بزرگسالی نیز نام جدیدی به دست آورد . اپسی- آلاتاریل که در زبان تلری به معنای «دوشیزه ای که تاجی از گل های درخشان بر سر دارد» است. در واقع این نام به مو های درخشان او اشاره داشت، که گفته میشد موهای او با یک نور طلایی می‌درخشید.

هنگامی که آلاتاریل با همراهان فئانور به سرزمین میانه مسافرت کرد، در زبان سیندارین که زبان مردم بلریاند بود، نام جدیدی به خود گرفت. این نام در واقع ترجمه‌ی نامی بود که در زبان تلری به او داده شده بود. و بدین ترتیب، نام «گالادریل» بر او نهاده شد. نامی که از همه‌ی نام های دیگر او مشهورتر شد .

درباره 3DMahdi