خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آدراهیل (بیست و یکمین امیر دول آمروت)

آدراهیل (بیست و یکمین امیر دول آمروت)

بیست و یکمین امیر دول آمروت که نسل او مستقیما از پدر به پسر به گالادور، اولین امیر، باز می گردد. آدراهیل پسر آنگلیمیر و پدر ایمراهیل، که در جنگ حلقه حضور داشت، بود.

نکات:

  1. اطلاعات بسیار کمی در مورد آدراهیل در منابع معتبر آمده. تاریخ هایی که در اینجا نوشته شده از جلد دوازدهم کتاب تاریخ سرزمین میانه برداشته شده است.
  2. به نظر می رسد نام آدراهیل ریشه در زبان مردم نومه نور، آدوناییک، داشته باشد. “ـهیل” در آخر نام او می تواند به معنی “انسان” باشد ولی معنی جزء “آدرا” مبهم است.
  3. در مورد فرزند بزرگتر آدراهیل، دختری به نام ایورینیل، خارج از جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه نامی برده نشده است. او در سال ۲۹۴۷ دوران سوم متولد شد و بنابراین هشت سال بزرگتر از ایمراهیل است. به جز این موارد، اطلاعات دیگری در مورد او وجود ندارد.

درباره 3DMahdi