خانه - اشباح (موجودات روح‌مانند دنیای اشباح)

اشباح (موجودات روح‌مانند دنیای اشباح)

موجودات روح‌مانندی که متعلق به دنیای پنهانی اشباح بودند تا دنیای ما. مشهورترین این‌ها، اشباح حلقه بودند. انسان‌هایی که نه حلقه‌ی سائورون به دام انداخته بودشان و قربانی حلقه بودند و به اشباح تبدیل شدند.

درباره اله سار