خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - مردان جنگلی (ساکنان جنگل‌های سرزمین میانه)

مردان جنگلی (ساکنان جنگل‌های سرزمین میانه)

کسانی که در جنگل‌های سرزمین میانه، به ویژه بره‌تیل در دوران دوم و سیاه‌بیشه در دوران سوم زندگی می‌کردند.

درباره اله سار