خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - علف مردان غرب (یکی از اسامی بسیار برگ هافلینگ)

علف مردان غرب (یکی از اسامی بسیار برگ هافلینگ)

نام دیگری برای گیاهی در اصل به نام علق چپق یا برگ هافلینگ شناخته می‌شود.

علف مردان غرب نام برگ مذکور در میان مردم عادی گوندور بود و به مردان غربی اشاره داشت که آن را از نومه‌نور به سرزمین میانه آوردند.

درباره اله سار