خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - دیوارهای شب (مرزهای باستانی آردا)

دیوارهای شب (مرزهای باستانی آردا)

دیوارهای شگفت‌انگیزی که در دوران باستان، فراتر از اکایا، دریای محیط، آردا را در محاصره‌ی خود داشتند. در شرق و غرب دنیا، اکایا گسترده بود دیوارها بسیار از خشکی فاصله داشتند. ولی دریای محیط در شمال و جنوب بسیار باریک‌تر بود. چنین بود که ملکور در زمان انوار والار به دنیا بازگشت و در خفا، از دیوارهای شب گذشت و به شمال آردا وارد شد و به دور از آگاهی والار، دژ اوتومنو را ساخت.

درباره اله سار