آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - دلاور (از القاب تولکاس و فینگون)

دلاور (از القاب تولکاس و فینگون)

دلاور از القاب فینگون، پسر فینگولفین و شاه برین نولدور در تبعید بوده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...