خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - دره های سیریون (دره ای پهناور که در امتداد شمال تا جنوب بلریاند قرار داشت)

دره های سیریون (دره ای پهناور که در امتداد شمال تا جنوب بلریاند قرار داشت)

دره رود سیریون، دره ای پهناور بود که بلریاند شرقی و بلریاند غربی را از یکدیگر جدا میکرد. نام دره سیریون (به صورت مفرد) به صورت خاص به آن قسمتی از این دره که در شمال دوریات قرار داشت اطلاق میشده است.

درباره اله سار